Brf Svindersvik i Nacka

Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrättsförening är att ingå i en gemenskap. Du har en lägenhet men också tillgång till allmänna utrymmen och utemiljön. För att alla ska trivas och grannsämjan vara den bästa möjliga finns ett antal föreskrifter. Följs dessa slipper dessutom föreningen onödiga kostnader. Förutom det som framgår av denna mapp gäller föreningens stadgar.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattat. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Det innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter föreskrifterna. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller föreskrifterna?

Föreskrifterna gäller inte bara dig som är ägare till en bostadsrätt. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. De gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Vad händer om föreskrifterna inte följs?

Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot föreskrifterna, måste styrelsen alltid först uppmana den boende att följa dem. Sker ingen förändring kan det bli fråga om tvångsförsäljning alternativt uppsägning.

Allmän säkerhet

Kontrollera noga att alla låsta dörrar i fastigheten går i lås efter in-­‐ och utpassering. Det är viktigt att vi tänker att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra stölder och vandalisering. Vintertid även för värmens skull.

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Brandsäkerhet

Av brandsäkerhetsskäl får ingenting förvaras i entréer eller trappuppgångar, såsom barnvagnar, rullatorer, cyklar eller dylikt. Inte ens en dörrmatta får finnas i trapphuset. Detta beror att trappuppgången är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och blir oförmögna att ta sig ut egen hand. (Brandskyddslagen). Städarbetet försvåras också om olika föremål belamrar trappuppgångarna.

Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Om Du saknar brandvarnare, ta kontakt med fastighetsskötaren. Ytterligare information om brandsäkerhet lämnas av fastighetsförvaltaren.

Störning

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Bostadsrättslagen ser strängt störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss, tvättstuga samt ute gården. Hänsyn gäller förstås dygnet runt.

Håll låg ljudnivå:
Söndag ­‐ torsdag, mellan kl. 22.00 07.00
Fredag lördag mellan kl. 23.00 09.00.
Meddela dina grannar om du ska ha fest.

Särskilt störande arbeten, t ex borrning, får endast ske:
Måndag ­‐ fredag mellan kl. 08.00 18.00
Lördag mellan kl. 11.00 18.00.

Om du kommer att störa vid upprepande tillfällen, t ex vid renovering, skall du anslå detta i porten. I meddelandet uppger du vem du är, under vilken tidsperiod arbetet kommer att pågå samt var du kan nås.

Vid allvarligare störningar, exempelvis bråk och liknande, kontakta Securitas Trygghetsjour 010 470 55 10 dygnet runt eller polisen 112.

Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el, belysning och värme i fastighetens gemensamma utrymmen. Meddela fastighetsskötaren om kranar står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla i föreningen.

Avgifter och hyror

Månadsavgifter och månadshyror betalas månadsvis och i förskott, senast den sista vardagen vid varje månadsskifte. Den ekonomiska förvaltaren sänder ut avier för tre månader i taget.

Andrahandsuthyrning

En andrahandsuthyrning gäller inte för stadigvarande boende utan tillfälligt, och av särskilda skäl. Uthyrning i andra hand kräver styrelsens tillstånd. Det ska vara skriftligt och innehålla skälet för andrahandsuthyrningen, dessutom tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Andrahandsuthyrning beviljas grund av särskilda skäl för högst ett år i taget. Tänk att du som hyr ut är fullt ansvarig för det som sker i lägenheten även när du inte bor där.

Bostadsrättsförsäkring

En vanlig hemförsäkring täcker inte de kostnader en bostadsrättsinnehavare har ansvar för om något händer i lägenheten. Därför har föreningen kollektivt tecknat en försäkring som gäller alla bostadsrättsinnehavare. Försäkringen är ett tillägg till hemförsäkringen och täcker skador golv, väggar och tak i lägenheten samt fast inredning, dvs. sådant man inte tar med sig vid en flytt. Den vanliga hemförsäkringen gäller lösöret, dvs. enbart de egna sakerna.

Om du tänker flytta

Fråga ekonomiske förvaltaren vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du inte anlitat mäklare. Tänk att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda vad som krävs för att medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till förvaltaren/styrelsen.