Brf Svindersvik i Nacka

Lägenhet eller övriga utrymmen i föreningen får inte användas för annat än avsett ändamål. Normalt underhåll av lägenheten får ske. För avsevärd förändring av lägenheten ska tillstånd inhämtas från förvaltaren/styrelsen. Vid installation av disk- och tvättmaskin i lägenheten är medlem betalningsansvarig vid eventuell vattenskada.

Underhåll och förändringar av lägenheten

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner-­‐ och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbetet utföras ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande branschregler.

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver förvaltarens/styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa andra åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid förvaltaren innan du sätter igång! Tänk också att ta hänsyn till de omkringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Du ska berätta med anslag i entrén vad du tänker göra, vem du är och hur lång tid renoveringen kommer att ta.

Elektriska installationer

Alla fasta, elektriska installationer skall vara utförda av behörig elektriker. Kontakta fastighetsskötaren om du vill ha förslag behöriga hantverkare. Inga förändringar får göras i el-centralen (”proppskåpet”) utan förvaltarens skriftliga tillstånd. Din el-central finns placerad i din lägenhet. Om en säkring har löst ut (”proppen har gått”) är det ditt ansvar att byta den. Ta reda vilka typer av säkringar (hur många ampere) du har i din elcentral och se till att du har rätta säkringar hemma.

VVS-­‐installationer

Inga arbeten fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan förvaltaren/styrelsens skriftliga tillstånd.

Balkonger

Balkongen är en gräns mellan det gemensamma och det egna. Utsidan och fasaden ansvarar föreningen för medan insidan hör till den egna sfären. Vid målning av balkongens insida ska dock färgen antingen vara vit eller den ursprungliga. Inglasning eller annan förändring av balkongen skall ha förvaltarens/styrelsens skriftliga godkännande.

balkongen får du inte:
 grilla med kolgrill grund av brandrisken.
-­ röka att det besvärar grannarna. Fimpar får inte kastas ut från balkongen.
-­ sätta upp antenner eller paraboler.

Placera blomlådor innanför balkongräcket och vattna inte ett sådant sätt att det rinner ner grannens balkong. Stäng fönster och balkongdörrar vid nederbörd de inte tar skada. Tänk grannen under när du städar balkongen.

Säkerhetsdörrar

Före eventuellt byte till säkerhetsdörr skall förvaltaren kontaktas för godkännande av typ och utseende.

Vindsförråd

I vindsförrådet kan personliga tillhörigheter förvaras. Inga föremål får placeras i gångarna av brandsäkerhetsskäl. Undvik  att förvara  stöldbegärlig egendom i vindsförrådet. Brandfarliga  ämnen får inte heller förvaras där.